100% Zwitserse melk
en
DE
|
EN
|
NL

Afdruk

INFORMATIE VOLGENS § 5 TM

CRAZYPETS GmbH
Unterer Rebweg 24
9500 Wil, SWITZERLAND
+41 71 520 76 26

vertegenwoordigd door: Dr. Dante Scherrer
UID: CHE-389.978.601

DBJ Handels AG
Blankenweg 2
8864 Reichenburg, SWITZERLAND
+41 55 511 75 10

vertegenwoordigd door: Claudio Steiner
UID: CHE-108.480.265

CONTACT WEBPAGINA

Telefoon: +41 71 520 76 26
E-mail: info@crazypets.com

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) en de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete inbreuk. Indien wij kennis nemen van dergelijke wetsovertredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud werd ten tijde van het linken niet geïdentificeerd.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden wordt als zodanig geïdentificeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bron: https://www.e-recht24.de

Privacybeleid

1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door ons deze informatie te verstrekken. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. NETWERKEN VOOR HOSTING EN LEVERING VAN INHOUD (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hoster is voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om haar prestatieverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

3. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

CRAZYPETS GmbH
Unterer Rebweg 24
9500 Wil, SWITZERLAND

Telefoon: +41 71 520 76 26
E-mail: info@crazypets.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 van het DPA)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN KUNST WORDT UITGEVOERD. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE WETTELIJKE BASIS WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF TENZIJ DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING, MET INBEGRIP VAN DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DEZE DIRECT MARKETING INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de gegevensbeschermingsautoriteiten hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk is gepleegd. Dit recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch oplost.

In sommige gevallen kunnen cookies van derde partijen ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site binnenkomt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies uit te voeren (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, tenzij er een andere wettelijke basis wordt gegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, zal het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend plaatsvinden op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), op voorwaarde dat de aanvraag is gedaan.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), op voorwaarde dat de aanvraag is gedaan.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. SOCIALE MEDIA

Facebook Plugins (Like & Share knop)

Op deze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de "Like Button" ("Vind ik leuk") op deze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u deze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook "Like-Button" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website koppelt aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook-plugins is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Instagram-plugin

De functies van de Instagram-service zijn op deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de sites, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO verwerkt; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. PLUGINS EN GEREEDSCHAP

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website integreert video's van YouTube. De exploitant van de site is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze site opslaat voordat ze de video bekijken. De verbeterde privacymodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs het delen van informatie met YouTube-partners uit. YouTube maakt bijvoorbeeld verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt of niet.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan na het starten van een video. YouTube kan deze cookies gebruiken om informatie over de bezoekers van deze website te verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Het is mogelijk dat na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerking wordt geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over het privacybeleid van YouTube, zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google-weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor een uniforme weergave van de lettertypes. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Voor meer informatie over Google Web Fonts kunt u terecht op https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de website hebben aangegeven. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Bron: e-recht24.de

Algemene Voorwaarden (AGB)

1. TOEPASSINGSGEBIED

Onze huidige Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van toepassing op alle relaties tussen ons (hierna "Leverancier" genoemd) en onze klanten (hierna "Klant" genoemd) voor zover de respectievelijke contracten met de klanten geen individuele overeenkomsten bevatten die afwijken van de AV. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze AV en andere overeenkomsten of documenten geldt de volgende rangorde tussen de documenten:
1. Klantenspecifieke overeenkomsten
2. Orderbevestiging
3. Onze AV

2. PRIJZEN

De prijzen worden klantspecifiek bepaald in EUR of CHF, afhankelijk van de producteisen en hoeveelheden, en zijn exclusief BTW. Het aanbod is 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. De prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar zullen ruim van tevoren (minstens 3 maanden) worden aangekondigd.

3. BETALING

Tenzij anders overeengekomen, betaalt de klant 100% vooraf voor de export. Op de binnenlandse markt (Zwitserland) is een betalingstermijn van 20 dagen netto toegestaan. Ongeoorloofde inhoudingen, namelijk contante kortingen, worden achteraf in rekening gebracht. Bij te late betaling is een gebruikelijke vertragingsrente verschuldigd. Bestellingen waarvan de leveringsdatum door de klant wordt uitgesteld, kunnen op de overeengekomen datum aan de klant worden gefactureerd.

4. BESTELPROCES EN LEVERTIJDEN

De levertijd is over het algemeen 4 - 6 weken, afwijkingen hiervan zijn mogelijk. De leveringsdatum wordt schriftelijk meegedeeld in de vorm van een orderbevestiging of per e-mail. In geval van nieuwe ontwikkelingen, of in geval van te late betaling (vooruitbetaling), kan de leveringstermijn extra worden verlengd.

5. LEVERINGEN

De leverancier streeft ernaar de leveringsdata te respecteren; de vermelding van de leveringsdata is echter niet bindend. Eventuele schadeclaims wegens het niet nakomen van de levertermijnen worden afgewezen.

6. VERMOGEN OM TE LEVEREN - MEER GEWELD

Indien de leverancier door overmacht, waaronder begrepen officiële maatregelen, geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de productie en levering uit te voeren, is er geen sprake van contractbreuk. Hij is van deze verplichtingen ontheven voor de periode en voor zover de overmacht de nakoming verhindert. De leverancier is niet verplicht tot het betalen van schadevergoeding met betrekking tot de niet geleverde hoeveelheden.

Overmacht is met name oorlog, stormen, pandemieën, officiële beperkingen (epidemieën, stopzetting van de uitvoer/invoer, enz.) of andere omstandigheden die de leverancier niet kan voorkomen en waarvan het optreden niet onmiddellijk met redelijke technische en economische middelen kan worden tegengehouden.

7. LEVERINGSPLICHT

De leverancier is alleen verplicht te leveren als de klant kredietwaardig is. Indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst vaststelt dat de klant niet solvabel is of niet bereid is te betalen, heeft de leverancier het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken. In geval van een dergelijke herroeping zal de Afnemer aan de Leverancier alle kosten vergoeden die hij in verband met de totstandkoming van de overeenkomst heeft gemaakt. Artikel 9 is van toepassing op de terugname van geleverde goederen door de leverancier.

8. VERVOER/AANVAARDING VAN GOEDEREN

De Incoterms EXWORKS zijn van toepassing op de export. De leverancier verstrekt de douaneuitvoerdocumenten en een certificaat van oorsprong (EUR.1).

9. TERUGZENDING VAN GOEDEREN

Bestelde en geleverde goederen die op voorraad zijn, worden niet teruggenomen, tenzij ze niet overeenkomen met de overeengekomen kwaliteit. De klant moet de bestelde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren en de leverancier schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele gebreken. Dergelijke klachten moeten binnen 72 uur na ontvangst worden ingediend, anders wordt de levering geacht te zijn goedgekeurd door de klant. Onderstaand artikel 10 is van toepassing op eventuele verborgen gebreken in de geleverde producten.

10. GARANTIE / DEFECTEN

Indien de geleverde goederen significante gebreken vertonen, zullen de defecte goederen zo spoedig mogelijk na tijdige melding van het gebrek worden vervangen of worden gecompenseerd door een eenmalige speciale betaling (vermindering). Verdere garantieclaims, in het bijzonder het recht op annulering, zijn uitgesloten. Indien verborgen gebreken niet uiterlijk binnen 6 maanden na ontvangst van de levering worden ontdekt en de leverancier binnen 6 dagen na ontdekking schriftelijk op de hoogte wordt gesteld, wordt de levering geacht door de klant te zijn goedgekeurd. Schade als gevolg van een onjuiste behandeling van de producten door de klant of door derden valt niet onder deze garantie. De klant heeft geen recht op verdere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoeding.

11. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de leverancier, om welke juridische reden dan ook, voor toerekenbaar veroorzaakte materiële en financiële schade is beperkt tot een totaal van 30% van de respectievelijke orderwaarde. De aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte schade, gevolgschade en schade aan derden, om welke juridische reden dan ook, met name voor winstderving, is in ieder geval uitgesloten. Eveneens uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling of nalatigheid van de klant of door de invloed van derden.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald, blijven ze eigendom van de leverancier. De leverancier is door de klant uitdrukkelijk gemachtigd om een eigendomsvoorbehoud te laten opnemen in het register van het eigendomsvoorbehoud voor de onbetaalde goederen.

13. SCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE

Indien één van de bepalingen van deze Voorwaarden volgens het toepasselijke recht ongeldig of onuitvoerbaar of onvolledig is, zijn partijen verplicht de ongeldige of onuitvoerbare bepaling te goeder trouw te vervangen door een bepaling of de leemte op zodanige wijze op te vullen dat de gewijzigde of - in het geval dat de leemte wordt opgevuld - aanvullende bepaling het economische doel van de ongeldige, onvolledige of onuitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

14. PLAATS VAN BEVOEGDHEID / TOEPASSELIJK RECHT

De exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen tussen de Leverancier en de Afnemer is de vestigingsplaats van de Leverancier. De leverancier heeft echter het recht om de klant aan te klagen in de vestigingsplaats of de woonplaats van deze laatste. Het Zwitserse recht is van toepassing, met uitzondering van de collisieregels van het internationaal privaatrecht (IPRG) en het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

Reichenburg/Wil, 09.03.2020

Verkoop partner